امروز : ۱۹مرداد ماه ۱۴۰۱
ساعت : ۰۸:۴۴
اتصال شما :


آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی - سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ورودی پایه دهم-02-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/04/28   ساعت : 14:15   و پایـان در تـاریخ : 1401/05/28   ساعت : 23:59
    • دریافت نتایج دریافت نتایج


آزمون مدارس فرهنگ ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1402-1401

  • آزمون مدارس فرهنگ ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1402-1401
    • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1401/04/29   ساعت : 14:30   و پایـان در تـاریخ : 1401/05/29   ساعت : 14:29
    • دریافت نتایج دریافت نتایج