امروز : ۲۰آذر ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۴:۳۷


ثبت نام مدارس نمونه دولتی مناطق کمتر برخوردار - سال 99-1398


آزمون میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-99-98
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1398/05/27   ساعت : 12:57   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/09   ساعت : 08:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


آزمون میان پایه ای پایه هشتم به نهم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه هشتم به نهم-99-98
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1398/05/27   ساعت : 12:59   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/09   ساعت : 08:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1398/05/27   ساعت : 14:50   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/13   ساعت : 08:30
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


آزمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-99-98
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1398/05/28   ساعت : 10:41   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/13   ساعت : 11:30
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام