امروز : ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۹
ساعت : ۱۷:۲۵


میان پایه ای پایه هشتم به نهم-1400-99(ویژه مناطق کمتر برخوردار)(ا ...

 • میان پایه ای پایه هشتم به نهم-1400-99(ویژه مناطق کمتر برخوردار)(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1399/05/12   ساعت : 08:30   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/20   ساعت : 23:59
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)

 • میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1399/05/21   ساعت : 14:00   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/22   ساعت : 10:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)

 • میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1399/05/21   ساعت : 17:24   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/22   ساعت : 09:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-1400-99.(ویژه مناطق کمتر برخوردار) ...

 • میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-1400-99.(ویژه مناطق کمتر برخوردار)(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1399/05/12   ساعت : 09:00   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/20   ساعت : 23:59
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام