امروز : ۰۱خرداد ماه ۱۳۹۷
ساعت : ۱۲:۱۶


آزمون ورودی مدارس فرهنگ - سال 97-96

 • آزمون ورودی مدارس فرهنگ - سال 97-96
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1396/02/02   ساعت : 14:00   و پایـان در تـاریخ : 1396/03/11   ساعت : 23:59


آزمون معاونین فن آوری 97-96

 • آزمون معاونین فن آوری 97-96
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1396/05/19   ساعت : 23:59   و پایـان در تـاریخ : 1396/05/30   ساعت : 23:59


آزمون ورودی مدارس فرهنگ 98-97

 • آزمون ورودی مدارس فرهنگ 98-97
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1397/02/15   ساعت : 17:07   و پایـان در تـاریخ : 1397/03/06   ساعت : 23:59
  • ویرایش اطلاعات ویرایش اطلاعات