امروز : ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۱۷:۱۶
اتصال شما :


آزمون وروی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400

 • آزمون وروی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400
  • شروع ویرایش از تاریخ : 1400/05/10   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1400/05/11   ساعت : 13:00


ازمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1401-1400

 • ازمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1401-1400
  • شروع ویرایش از تاریخ : 1400/05/08   ساعت : 09:16   و پایـان در تـاریخ : 1400/05/15   ساعت : 23:59


ازمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1401-1400

 • ازمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1401-1400
  • شروع ویرایش از تاریخ : 1400/05/08   ساعت : 09:17   و پایـان در تـاریخ : 1400/05/15   ساعت : 23:59


پیش ثبت نام میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-1401-1400

 • پیش ثبت نام میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-1401-1400
  • شروع ویرایش از تاریخ : 1400/05/08   ساعت : 11:00   و پایـان در تـاریخ : 1400/05/15   ساعت : 23:59


پیش ثبت نام میان پایه ای پایه هشتم به نهم-1401-1400

 • پیش ثبت نام میان پایه ای پایه هشتم به نهم-1401-1400
  • شروع ویرایش از تاریخ : 1400/05/08   ساعت : 11:00   و پایـان در تـاریخ : 1400/05/15   ساعت : 23:59


پیش ثبت نام نمونه دولتی کمتر برخوردار-ورودی هفتم-سال 1401-1400(وی ...

 • پیش ثبت نام نمونه دولتی کمتر برخوردار-ورودی هفتم-سال 1401-1400(ویژه منطقه ریگان)
  • شروع ویرایش از تاریخ : 1400/05/31   ساعت : 12:00   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/01   ساعت : 14:00