امروز : ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۹
ساعت : ۱۷:۳۷


میان پایه ای پایه هشتم به نهم-1400-99(ویژه مناطق کمتر برخوردار)(ا ...

 • میان پایه ای پایه هشتم به نهم-1400-99(ویژه مناطق کمتر برخوردار)(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1399/05/12   ساعت : 08:30   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/20   ساعت : 23:59


میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)

 • میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1399/05/09   ساعت : 18:00   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/17   ساعت : 23:59


میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)

 • میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1399/05/09   ساعت : 17:45   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/17   ساعت : 23:59


میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-1400-99.(ویژه مناطق کمتر برخوردار) ...

 • میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-1400-99.(ویژه مناطق کمتر برخوردار)(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1399/05/12   ساعت : 09:00   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/20   ساعت : 23:59