امروز : ۲۰آذر ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۴:۳۸


ثبت نام مدارس نمونه دولتی مناطق کمتر برخوردار - سال 99-1398

 • ثبت نام مدارس نمونه دولتی پایه هفتم مناطق کمتر برخوردار-99-98
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/06/04   ساعت : 15:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/06   ساعت : 23:59


آزمون میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه هفتم به هشتم-99-98
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/05/27   ساعت : 12:57   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/09   ساعت : 08:00


آزمون میان پایه ای پایه هشتم به نهم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه هشتم به نهم-99-98
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/05/27   ساعت : 12:59   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/09   ساعت : 08:00


آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/05/27   ساعت : 14:50   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/09   ساعت : 08:00


آزمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-99-98

 • آزمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-99-98
  • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/06/04   ساعت : 14:07   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/09   ساعت : 08:00