امروز : ۱۱آذر ماه ۱۳۹۹
ساعت : ۱۲:۲۸


آزمون ورودی مدرسه نمونه دولتی شاخه فنی و حرفه ای جیرفت

  • آزمون ورودی مدرسه نمونه دولتی شاخه فنی و حرفه ای جیرفت
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1399/06/11   ساعت : 11:25   و پایـان در تـاریخ : 1399/06/13   ساعت : 11:25