امروز : ۰۱خرداد ماه ۱۳۹۷
ساعت : ۱۲:۱۵


آزمون ورودی مدارس فرهنگ - سال 97-96

  • آزمون ورودی مدارس فرهنگ - سال 97-96
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1396/04/20   ساعت : 07:51   و پایـان در تـاریخ : 1396/04/23   ساعت : 09:30


آزمون معاونین فن آوری 97-96

  • آزمون معاونین فن آوری 97-96
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1396/06/01   ساعت : 07:54   و پایـان در تـاریخ : 1396/06/03   ساعت : 10:00