امروز : ۲۰آذر ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۴:۴۰


آزمون میان پایه ای پایه هشتم به نهم-99-98

  • آزمون میان پایه ای پایه هشتم به نهم-99-98
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1398/06/11   ساعت : 12:13   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/15   ساعت : 12:13


آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98

  • آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1398/06/11   ساعت : 11:35   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/15   ساعت : 12:35


آزمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-99-98

  • آزمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-99-98
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1398/06/11   ساعت : 14:16   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/15   ساعت : 14:16