امروز : ۱۶آذر ماه ۱۴۰۰
ساعت : ۲۲:۲۷
اتصال شما :


آزمون وروی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400

 • آزمون وروی مدارس نمونه دولتی پایه دهم - سال تحصیلی 1401-1400
  • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1400/05/24   ساعت : 16:17   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/24   ساعت : 16:17


آزمون مدارس فرهنگ ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400

 • آزمون مدارس فرهنگ ورودی پایه دهم سال تحصیلی 1401-1400
  • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1400/05/17   ساعت : 09:57   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/17   ساعت : 09:57


ازمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1401-1400

 • ازمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1401-1400
  • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1400/06/09   ساعت : 14:21   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/31   ساعت : 14:21


ازمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1401-1400

 • ازمون میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1401-1400
  • شروع دریافت نتایج از تاریخ : 1400/06/09   ساعت : 14:23   و پایـان در تـاریخ : 1400/06/31   ساعت : 23:59