امروز : ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۹
ساعت : ۱۸:۴۴


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 1400-1399

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی - پایه دهم - سال تحصیلی 1400-1399
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1399/05/02   ساعت : 15:00   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/31   ساعت : 23:59
    • دریافت کارنامه دریافت کارنامه


آزمون ورودی مدارس فرهنگ -1400-1399

  • آزمون ورودی مدارس فرهنگ -1400-1399
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1399/05/04   ساعت : 19:14   و پایـان در تـاریخ : 1399/05/31   ساعت : 19:14
    • دریافت کارنامه دریافت کارنامه