امروز : ۰۹آبان ماه ۱۳۹۹
ساعت : ۱۴:۳۹


آزمون ورودی مدارس فرهنگ -1400-1399

 • آزمون ورودی مدارس فرهنگ -1400-1399
  • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1399/05/04   ساعت : 19:14   و پایـان در تـاریخ : 1399/06/31   ساعت : 19:14


میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)

 • میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1399/06/05   ساعت : 22:21   و پایـان در تـاریخ : 1399/07/15   ساعت : 23:59


میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)

 • میان پایه ای پایه یازدهم به دوازدهم-1400-99(اطلاعیه سایت مطالعه شود)
  • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1399/06/06   ساعت : 14:10   و پایـان در تـاریخ : 1399/06/31   ساعت : 14:10


آزمون ورودی مدرسه نمونه دولتی شاخه فنی و حرفه ای جیرفت

 • آزمون ورودی مدرسه نمونه دولتی شاخه فنی و حرفه ای جیرفت
  • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1399/06/18   ساعت : 14:14   و پایـان در تـاریخ : 1399/06/31   ساعت : 23:59