امروز : ۳۰شهریور ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۱۶:۱۵


آزمون ورودی مدارس فرهنگ 99-98

  • آزمون ورودی مدارس فرهنگ 99-98
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1398/05/14   ساعت : 12:15   و پایـان در تـاریخ : 1398/06/31   ساعت : 23:59
    • دریافت کارنامه دریافت کارنامه


آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98

  • آزمون میان پایه ای پایه دهم به یازدهم-99-98
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1398/06/26   ساعت : 14:30   و پایـان در تـاریخ : 1398/07/26   ساعت : 14:43
    • دریافت کارنامه دریافت کارنامه